Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u – als patiënt of cliënt – en Pyramedic Fysiotherapie
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak, heeft de praktijk het recht de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. Niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekering vergoed.
  3. Bij het niet kunnen incasseren van de factuur staat het Pyramedic Fysiotherapie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  4. Indien patiënt in verzuim verkeert, is Pyramedic Fysiotherapie gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 46,–, alles exclusief omzetbelasting.